• Darmowa wysyłka od 200zł

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym
www.peritus-tonery.pl/sklep/ (zwany dalej Sklepem) jest:

PERITUS Przemysław Foks
Hucisko ul. Fabryczna 25
26-220 Stąporków
NIP: 6581969851
REGON: 260726712
Adres poczty elektronicznej, e-mail: biuro@peritus-tonery.pl
Tel.: 669-593-244

zwana dalej Firmą, Sprzedawcą.

1.2. Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/,

zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.peritus-tonery.pl/sklep/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem
i jego akceptacja w czasie składania Zamówienia.

1.6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych
i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.7. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.peritus-tonery.pl/sklep/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.peritus-tonery.pl/sklep/ użyte są w celach informacyjnych.

1.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2. OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są Produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach.

2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

2.4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.peritus-tonery.pl/sklep/ wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.peritus-tonery.pl/sklep/.

2.5. Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

§ 3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.peritus-tonery.pl/sklep/ lub mailowo biuro@peritust.webd.pro

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz potwierdzeniem zrealizowania płatności.
W przypadku nieścisłości należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem e-mail biuro@peritus-tonery.pl

3.4. Oferta Sklepu www.peritus-tonery.pl/sklep/ nie przedstawia jego stanu magazynowego.

3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

3.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji gdy zostanie opłacone. W przypadku braku płatności w ciągu
5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

4.2. Zamówienia są realizowane według kolejności składania.

4.2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy.

4.3. Zamówienia doręczane są:

a) na terenie Polski kurierem w 1-7 dni roboczych (chyba, że Klient zostanie poinformowany o innym terminie). Klient ponosi koszty wysyłki.

4.4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu, ING Bank Śląski S.A. Nr konta: 70 1050 1461 1000 0091 1585 0019

4.5. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

4.6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia potwierdzenie zakupu lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest skontaktowanie się z obsługą Sklepu pod adresem e-mail biuro@peritus-tonery.pl lub umieszczeniu informacji w „Formularzu zamówienia” dalej w „Komentarzu”.

4.8. Jeśli Klient będzie chciał zakupić towar z informacją „Zapytaj o dostępność”, powinien kontaktować się telefoniczni pod numer: 669-593-244 lub mailowo biuro@peritus-tonery.pl

4.9. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@peritust.webd.pro.

4.10. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie telefonicznie pod numerem: 669-593-244. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.11. Jeśli w magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

4.12. W przypadku, gdy Sklep otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

4.13. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

4.14. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

5.1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny.

5.2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres biuro@peritus-tonery.pl lub pisemną oraz odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem zwrotu dostępnym do pobrania ze strony Sklepu www.peritus-tonery.pl/sklep/.

5.3. Zwrot płatności Klientowi następuje, w terminie 14 dni przelewem bankowym na podane przez Klienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem. Firma wstrzyma się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem lub dowodu odesłania od Klienta. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt zużyty powyżej 20% zawartości podajnika nie będzie reklamowany.

§ 6. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

6.1. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami dostaw.

§ 7. WARUNKI REKLAMACJI (Z TYTUŁU RĘKOJMI)

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (wydania towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

7.2. Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7.3. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@peritus-tonery.pl Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

7.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres Hucisko ul. Fabryczna 25, 26-220 Stąporków za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, Sklep zwróci Klientowi należność za przesyłkę, jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona na rzecz Klienta.
Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta, oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki. Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.peritus-tonery.pl/sklep/ nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

9.2. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.peritus-tonery.pl/sklep/ są ważne tylko w ofercie internetowej.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

9.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

9.5. Sklep Internetowy www.peritus-tonery.pl/sklep/ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

9.6. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.peritus-tonery.pl/sklep/.

9.7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.